TAGHDIRI, M. M. “Adreno Leukodystrophy”. Iranian Journal of Child Neurology, vol. 8, no. 4, Nov. 2014, pp. 13-13, doi:10.22037/ijcn.v8i4.7523.