HOUSHMAND, M. “Genetic Investigation of Leukodystrophy in Iran”. Iranian Journal of Child Neurology, Vol. 8, no. 4, Nov. 2014, pp. 11-12, doi:10.22037/ijcn.v8i4.7522.