راهنمای ارسال اصلاحات

بعد از دریافت ایمیل ونظرات داوری آن را اصلاح نمائید.

  فایل داوری شده در سایت مجله بخش داوری قرار دارد

 

در حالت زبان انگلیسی:

  1. در حالیکه در بخش Review هستید در Revision، روی Upload File کلیک کنید.
  2. بعد از ظاهر شدن   Upload Review File در بخش1 به باکس This is not.. دست نزنید و در Article Component گزینه Article Text را انتخاب کنید.
  3.  Upload File را کلیک کرده و پس از آپلود دوبار ادامه داده تا Complete را بزنید.

 

در حالت زبان فارسی:

  1. در حالیکه در بخش داوری هستید در اصلاحات، اضافه کردن فایل را کلیک کنید.
  2. بعد از ظاهر شدن آپلود فایل داوری به باکس این فایل نسخه.... دست نزنید. و در باکس هر جزء مقاله، فایل متن کامل مقاله بصورت  ورئ را انتخاب کنید.
  3. آپلود فایل را کلیک کرده و پس از آپلود دوبار ادامه داده تا کامل را بزنید