فصلنامه علمی پژوهشی سلامت اجتماعی https://journals.sbmu.ac.ir/ch/index.php/ch <p style="text-align: center;"><span style="color: dark; font-family: B Nazanin; font-size: 22pt;"><strong> دارای رتبه علمی پژوهشی از کمسیون نشریات علوم پزشکی کشور </strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: dark; font-family: B Nazanin; font-size: 16pt;"><a href="https://journals.research.ac.ir/" target="_blank" rel="noopener"> کد مصوب:411</a> </span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="color: dark; font-family: B Nazanin; font-size: 14pt;">فصلنامه سلامت اجتماعی یک مجله علمی پژوهشی با دسترسی آزاد است که مقالات در حیطه های موضوعی اعلام شده را بعد از داوری بصورت پوشیده و تائید شورای سردبیری چاپ می کند. داوری و پاسخگویی سریع، انتشار پرسشنامه های&nbsp; استفاده شده و تهیه و انتشار خلاصه مفصل انگلیسی یا هدف افزایش رفرنس دهی در مقالات دیگر از ویژگی های مجله می باشد.</span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="color: dark; font-family: B Nazanin; font-size: 16pt;"><strong>حیطه های موضوعی:</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: dark; font-family: B Nazanin; font-size: 14pt;"> پزشکی اجتماعی، تعیین کننده های اجتماعی سلامت، سلامت عمومی، پیشگیری از عوامل خطر و بیماریها، ارتقاء سلامت، سبک زندگی سالم، تغذیه، فعالیت فیزیکی، اپیدمیولوژی، بهداشت و نظام سلامت</span></p> fa-IR <p dir="RTL"><strong>&nbsp;علاوه بر تائید این متن با زدن تیک در Box فایل <a href="http://ch.sbmu.ac.ir/uploads/Copy_Right_of_CHJ.pdf" target="_blank" rel="noopener">کپی رایت</a> (متن تائید و واگذاری حق مولفین) را دانلود و پس از امضاء، اسکن شده و با ایمیل دانشگاهی نویسنده مسئول به ایمیل مجله (chj@sbmu.ac.ir) ارسال شود.</strong></p> <ul> <li class="show">&nbsp;<span lang="AR-SA">این مقاله حاصل کار پژوهشی</span><span lang="AR-SA">&nbsp;</span><span lang="AR-SA">اینجانبان بوده و در انجام تحقیق و نوشتن مقاله تمام اصول اخلاقی پژوهش</span><span lang="AR-SA">&nbsp;</span><span lang="FA">و شرکت کنندگان در تحقیق</span><span lang="AR-SA">&nbsp;را رعایت کرده ایم.</span></li> <li class="show">این مقاله قبلاً در هیچ مجله ای چاپ نشده، در دست بررسی مجله دیگری قرار نداشته و بطور همزمان به مجله دیگری ارسال نشده است. تا زمانی که در دست بررسی مجله سلامت اجتماعی می باشد، به مجله دیگری ارسال نخواهد شد</li> <li class="show"><span lang="AR-SA">همه نویسندگان شرایط نویسنده بودن را داشته و حق نویسندگی افراد دیگری ضایع نشده است</span><span lang="AR-SA">&nbsp;</span><span lang="FA">و&nbsp;</span><span lang="AR-SA">هیچگونه تعارض منافع در مورد این مقاله وجود ندارد</span></li> <li class="show">تمام قسمت های مقاله را خوانده و جایگاه خود را در لیست نویسندگان تائید می نمائیم</li> <li class="show"><a href="http://ch.sbmu.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&amp;siteid=455&amp;pageid=26635" target="_blank" rel="noopener">الزامات پذیرش مقاله</a> را در سایت مجله مطالعه و مفاد آن را می پذیریم</li> <li class="show">&nbsp;لطفا فایل کپی رایت را&nbsp;<a href="http://ch.sbmu.ac.ir/uploads/Copy_Right_of_CHJ.pdf" target="_blank" rel="noopener">دانلود&nbsp;</a>کرده، پرینت کنید و با دست تکمیل، اسکن شود. دقت فرمائید که ترتیب نویسندگان با مقاله و سایت یکسان باشد</li> </ul> <p>&nbsp;</p> chj@sbmu.ac.ir (Ali-Asghar Kolahi) sdhsbmu@gmail.com (Farima Mohammadi) Thu, 18 Nov 2021 06:43:52 +0000 OJS 3.1.2.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 اثربخشی بازی‌درمانی بر مشکلات برون‌سازی‌ شده کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله‌جویانه https://journals.sbmu.ac.ir/ch/index.php/ch/article/view/31330 <p><strong>زمینه و</strong> <strong>هدف: </strong>اختلال نافرمانی مقابله جویانه یکی از اختلال­های رفتاری است که مهم ترین آن الگوی پایدار رفتار تکراری منفی­گرایی، لجبازی، نافرمانی و خصومت در برابر مظاهر قدرت است که باعث اختلال قابل ملاحظه بالینی در کنش­وری تحصیلی، اجتماعی و شغلی فرد می شود. هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی بازی‌درمانی بر مشکلات برون‌سازی‌ شده کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله‌جویانه ‌بود.</p> <p><strong>روش و مواد: </strong>پژوهش حاضر از نوع طرح­های کاربردی و نیمه­آزمایشی از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون همراه با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله‌جویانه شهر بابل در سال 1398 که از بین آن ها 60 نفر به صورت هدفمند انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه بازی‌درمانی و گروه گواه، هر گروه 30 نفر گماشته شدند. داده­ها با استفاده از پرسشنامه مشکلات رفتاري كودك در سه دوره زمانی پیش­آزمون، پس آزمون و پیگیری به دست آمد. بازی درمانی در ده جلسه و به مدت دو ساعت به صورت هفتگی برای گروه آزمایش اجرا شد. در راستای تحلیل استنباطی از روش تحلیل کوواریانس تک­متغیره استفاده شد که با نرم­افزار SPSS-22 به اجرا در آمد. سطح معناداری آزمون­ها 05/0 در نظر گرفته شد. &nbsp;</p> <p><strong>یافته ها:</strong> میانگین (انحراف معیار) سن در گروه آزمایش (8/1) 1/9 و گروه گواه برابر با (9/1) 8/9 سال بود. در گروه آزمایش میانگین (انحراف معیار) مشکلات برون سازی شده از (5/2) 6/40 در پیش آزمون به (1/2) 6/24 در پس آزمون و (5/2) 6/25 در پیگیری کاهش یافت (001/0&gt;P). اما در گروه گواه آزمایش میانگین (انحراف معیار) مشکلات برون سازی شده از (9/1) 4/39 در پیش آزمون به (1/2) 3/39 در پس آزمون و (2) 4/39 در پیگیری رسید که تفاوتی نداشت.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> مطالعه نشان داد که بازی‌درمانی موجب کاهش مشکلات برون‌سازی شده کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله‌جویانه شد و می­توان از این درمان در جهت بهبود مشکلات روان­شناختی کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله جویانه استفاده کرد.</p> سمانه پناهیان امیری, کلثوم اکبر نتاج, محمدکاظم فخری (##default.groups.name.author##) حق نشر 2021 سلامت اجتماعی http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://journals.sbmu.ac.ir/ch/index.php/ch/article/view/31330 Thu, 18 Nov 2021 06:42:49 +0000