فصلنامه علمی پژوهشی سلامت اجتماعی https://journals.sbmu.ac.ir/ch/index.php/ch <p style="text-align: center;"><span style="color: dark; font-family: B Nazanin; font-size: 22pt;"><strong> دارای رتبه علمی پژوهشی از کمسیون نشریات علوم پزشکی کشور </strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: dark; font-family: B Nazanin; font-size: 16pt;"><a href="https://journals.research.ac.ir/" target="_blank" rel="noopener"> کد مصوب:411</a> </span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="color: dark; font-family: B Nazanin; font-size: 14pt;">فصلنامه سلامت اجتماعی یک مجله علمی پژوهشی با دسترسی آزاد است که مقالات در حیطه های موضوعی اعلام شده را بعد از داوری بصورت پوشیده و تائید شورای سردبیری چاپ می کند. داوری و پاسخگویی سریع، انتشار پرسشنامه های&nbsp; استفاده شده و تهیه و انتشار خلاصه مفصل انگلیسی یا هدف افزایش رفرنس دهی در مقالات دیگر از ویژگی های مجله می باشد.</span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="color: dark; font-family: B Nazanin; font-size: 16pt;"><strong>حیطه های موضوعی:</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: dark; font-family: B Nazanin; font-size: 14pt;"> پزشکی اجتماعی، تعیین کننده های اجتماعی سلامت، سلامت عمومی، پیشگیری از عوامل خطر و بیماریها، ارتقاء سلامت، سبک زندگی سالم، تغذیه، فعالیت فیزیکی، اپیدمیولوژی، بهداشت و نظام سلامت</span></p> Publisher: Social Determinants of Health Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences fa-IR فصلنامه علمی پژوهشی سلامت اجتماعی 2383-3033 <p dir="RTL"><strong>&nbsp;علاوه بر تائید این متن با زدن تیک در Box فایل <a href="http://ch.sbmu.ac.ir/uploads/Copy_Right_of_CHJ.pdf" target="_blank" rel="noopener">کپی رایت</a> (متن تائید و واگذاری حق مولفین) را دانلود و پس از امضاء، اسکن شده و با ایمیل دانشگاهی نویسنده مسئول به ایمیل مجله (chj@sbmu.ac.ir) ارسال شود.</strong></p> <ul> <li class="show">&nbsp;<span lang="AR-SA">این مقاله حاصل کار پژوهشی</span><span lang="AR-SA">&nbsp;</span><span lang="AR-SA">اینجانبان بوده و در انجام تحقیق و نوشتن مقاله تمام اصول اخلاقی پژوهش</span><span lang="AR-SA">&nbsp;</span><span lang="FA">و شرکت کنندگان در تحقیق</span><span lang="AR-SA">&nbsp;را رعایت کرده ایم.</span></li> <li class="show">این مقاله قبلاً در هیچ مجله ای چاپ نشده، در دست بررسی مجله دیگری قرار نداشته و بطور همزمان به مجله دیگری ارسال نشده است. تا زمانی که در دست بررسی مجله سلامت اجتماعی می باشد، به مجله دیگری ارسال نخواهد شد</li> <li class="show"><span lang="AR-SA">همه نویسندگان شرایط نویسنده بودن را داشته و حق نویسندگی افراد دیگری ضایع نشده است</span><span lang="AR-SA">&nbsp;</span><span lang="FA">و&nbsp;</span><span lang="AR-SA">هیچگونه تعارض منافع در مورد این مقاله وجود ندارد</span></li> <li class="show">تمام قسمت های مقاله را خوانده و جایگاه خود را در لیست نویسندگان تائید می نمائیم</li> <li class="show"><a href="http://ch.sbmu.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&amp;siteid=455&amp;pageid=26635" target="_blank" rel="noopener">الزامات پذیرش مقاله</a> را در سایت مجله مطالعه و مفاد آن را می پذیریم</li> <li class="show">&nbsp;لطفا فایل کپی رایت را&nbsp;<a href="http://ch.sbmu.ac.ir/uploads/Copy_Right_of_CHJ.pdf" target="_blank" rel="noopener">دانلود&nbsp;</a>کرده، پرینت کنید و با دست تکمیل، اسکن شود. دقت فرمائید که ترتیب نویسندگان با مقاله و سایت یکسان باشد</li> </ul> <p>&nbsp;</p> اثربخشی مهارت آموزی مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیکی بر ترس از ارزیابی منفی و مهارت های ارتباطی نوجوانان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی https://journals.sbmu.ac.ir/ch/index.php/ch/article/view/31227 <p><strong>زمینه و</strong> <strong>هدف: </strong>یکی از مشکلات عمده ای که تأثیر بازدارنده ای بر کارآمدی و پویایی افراد دارد و از شکوفایی استعدادها و قوای فکری و عاطفی آنان جلوگیری می کند، مشکل اضطراب اجتماعی و ناتوانی در برقراری ارتباطات اجتماعی است. هدف این پژوهش تعیین اثربخشی مهارت آموزی مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیکی بر ترس از ارزیابی منفی و مهارت های ارتباطی نوجوانان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی بود.</p> <p><strong>روش و مواد: </strong>روش پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون با گروه شاهد بود. جامعه‌آماری این پژوهش را نوجوانان 12 تا 18 سال مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی تشکیل دادند که در سال 1398 به مراکز مشاوره منطقه شش شهر تهران مراجعه کردند. تعداد60 نفر با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 30 نفری آزمایش و شاهد قرار گرفتند. گروه آزمایش مهارت آموزی مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیکی را طی 12 جلسه 120 دقیقه­ای به صورت هفتگی دریافت نمود، قبل و بعد از مداخله، مقیاس ترس از ارزیابی منفی و مقیاس مهارت هاي ارتباطي در هر دو گروه اجرا شد. داده‌ها از طریق آزمون کوواریانس و با استفاده از نرم‌افزار SPSS-22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. &nbsp;</p> <p><strong>یافته ها:</strong> میانگین (انحراف معیار) ترس از ارزیابی منفی گروه آزمایش در پیش آزمون (2/5) 9/19 بود که در پس آزمون به (9/3) 9/16 کاهش یافت (001/0&gt;P) اما میانگین (انحراف معیار) گروه شاهد در پیش آزمون (9/4) 7/20 بود که در پس آزمون به (7/4) 1/20 رسید که این تفاوت از نظر آماری معنادار نبود. میانگین (انحراف معیار) مهارت های ارتباطی گروه آزمایش در پیش آزمون (3/20) 1/88 &nbsp;بود که در پس آزمون به (3/20) 1/115 افزایش یافت (001/0&gt;P). اما میانگین (انحراف معیار) گروه شاهد در پیش آزمون (5/19) 1/93 بود که در پس آزمون به (5/20) 2/88 رسید که این تفاوت از نظر آماری معنادار نبود.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> مطالعه نشان داد که مهارت آموزی مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیکی موجب کاهش ترس از ارزیابی منفی و افزایش مهارت های ارتباطی نوجوانان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی شد.</p> رزیتا آستانه بهرام میرزائیان رمضان حسن زاده حق نشر 2021 سلامت اجتماعی http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 2021-07-11 2021-07-11 8 3 320 329 10.22037/ch.v8i3.31227