فصلنامه علمی پژوهشی سلامت اجتماعی https://journals.sbmu.ac.ir/ch/index.php/ch <p style="text-align: center;"><span style="color: dark; font-family: B Nazanin; font-size: 22pt;"><strong> دارای رتبه علمی پژوهشی از کمسیون نشریات علوم پزشکی کشور </strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: dark; font-family: B Nazanin; font-size: 16pt;"><a href="https://journals.research.ac.ir/" target="_blank" rel="noopener"> کد مصوب:411</a> </span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="color: dark; font-family: B Nazanin; font-size: 14pt;">فصلنامه سلامت اجتماعی یک مجله علمی پژوهشی با دسترسی آزاد است که مقالات در حیطه های موضوعی اعلام شده را بعد از داوری بصورت پوشیده و تائید شورای سردبیری چاپ می کند. داوری و پاسخگویی سریع، انتشار پرسشنامه های&nbsp; استفاده شده و تهیه و انتشار خلاصه مفصل انگلیسی یا هدف افزایش رفرنس دهی در مقالات دیگر از ویژگی های مجله می باشد.</span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="color: dark; font-family: B Nazanin; font-size: 16pt;"><strong>حیطه های موضوعی:</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: dark; font-family: B Nazanin; font-size: 14pt;"> پزشکی اجتماعی، تعیین کننده های اجتماعی سلامت، سلامت عمومی، پیشگیری از عوامل خطر و بیماریها، ارتقاء سلامت، سبک زندگی سالم، تغذیه، فعالیت فیزیکی، اپیدمیولوژی، بهداشت و نظام سلامت</span></p> Publisher: Social Determinants of Health Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences fa-IR فصلنامه علمی پژوهشی سلامت اجتماعی 2383-3033 <p dir="RTL"><strong>&nbsp;علاوه بر تائید این متن با زدن تیک در Box فایل <a href="http://ch.sbmu.ac.ir/uploads/Copy_Right_of_CHJ.pdf" target="_blank" rel="noopener">کپی رایت</a> (متن تائید و واگذاری حق مولفین) را دانلود و پس از امضاء، اسکن شده و با ایمیل دانشگاهی نویسنده مسئول به ایمیل مجله (chj@sbmu.ac.ir) ارسال شود.</strong></p> <ul> <li class="show">&nbsp;<span lang="AR-SA">این مقاله حاصل کار پژوهشی</span><span lang="AR-SA">&nbsp;</span><span lang="AR-SA">اینجانبان بوده و در انجام تحقیق و نوشتن مقاله تمام اصول اخلاقی پژوهش</span><span lang="AR-SA">&nbsp;</span><span lang="FA">و شرکت کنندگان در تحقیق</span><span lang="AR-SA">&nbsp;را رعایت کرده ایم.</span></li> <li class="show">این مقاله قبلاً در هیچ مجله ای چاپ نشده، در دست بررسی مجله دیگری قرار نداشته و بطور همزمان به مجله دیگری ارسال نشده است. تا زمانی که در دست بررسی مجله سلامت اجتماعی می باشد، به مجله دیگری ارسال نخواهد شد</li> <li class="show"><span lang="AR-SA">همه نویسندگان شرایط نویسنده بودن را داشته و حق نویسندگی افراد دیگری ضایع نشده است</span><span lang="AR-SA">&nbsp;</span><span lang="FA">و&nbsp;</span><span lang="AR-SA">هیچگونه تعارض منافع در مورد این مقاله وجود ندارد</span></li> <li class="show">تمام قسمت های مقاله را خوانده و جایگاه خود را در لیست نویسندگان تائید می نمائیم</li> <li class="show"><a href="http://ch.sbmu.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&amp;siteid=455&amp;pageid=26635" target="_blank" rel="noopener">الزامات پذیرش مقاله</a> را در سایت مجله مطالعه و مفاد آن را می پذیریم</li> <li class="show">&nbsp;لطفا فایل کپی رایت را&nbsp;<a href="http://ch.sbmu.ac.ir/uploads/Copy_Right_of_CHJ.pdf" target="_blank" rel="noopener">دانلود&nbsp;</a>کرده، پرینت کنید و با دست تکمیل، اسکن شود. دقت فرمائید که ترتیب نویسندگان با مقاله و سایت یکسان باشد</li> </ul> <p>&nbsp;</p> رابطه هوش هیجانی، هوش موفق، هوش اخلاقی، هوش فرهنگی و رضایت از زندگی با میانجی گری سلامت روان https://journals.sbmu.ac.ir/ch/index.php/ch/article/view/31429 <p><strong>زمینه و هدف</strong>: یکی از شاخص های سلامت روان میزان رضایت از زندگی است و مراد از رضایت از زندگی نگرش فرد، ارزیابی عمومی نسبت به کلیت زندگی خود و یا برخی از جنبه های زندگی همچون زندگی خانوادگی و تجربه آموزشی است. هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین رابطه هوش هیجانی، هوش موفق، هوش اخلاقی و هوش فرهنگی و رضایت از زندگی با میانجی گری سلامت روان بود.</p> <p><strong>روش و مواد</strong>: این پژوهش توصیفی-همبستگی از نوع تحلیل مسیر بود. جامعه آماری را تمامی دانشجویان دانشگاه آزاد تنکابن در سال تحصیلی 99-1398 تشکیل دادند که به روش نمونه گیری به صورت غیر تصادفی و در دسترس تعداد 200 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها با استفاده از مقياس رضايت از زندگي، آزمون هوشي فرهنگ ناوابسته، آزمون هوش هیجانی، پرسشنامه های هوش موفق، هوش اخلاقی، هوش فرهنگی و سلامت‌ عمومي در مورد آنها جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل <br>داده ها به‌کمک نرم‌افزار SPSS-25 و AMOS-25 با استفاده از روش تحلیل مسیر انجام شد.</p> <p><strong>یافته ها:</strong> میانگین (انحراف معیار) سن دانشجویان پسر، (9/6) 7/27 و دانشجویان دختر (5/6) 8/25 سال بود. با افزایش هوش هیجانی با میانگین (انحراف معیار) (4/0) 3، هوش اخلاقی با میانگین (انحراف معیار) (5/0) 9/3، هوش موفق با میانگین (انحراف معیار) (5/0) 6/2 و هوش فرهنگی با میانگین (انحراف معیار) (6/0) 6/2، میزان رضایت از زندگی با میانگین (انحراف معیار) (6/0) 0/1 افزایش یافت (01/0&gt;P). با افزایش هوش هیجانی، هوش اخلاقی، هوش موفق و هوش فرهنگی، نمره سلامت روان با میانگین (انحراف معیار) (5/0) 9/2 بهبود یافت (01/0&gt;P). همچنین با بهبود وضعیت سلامت روان، رضایت از زندگی افزایش یافت (01/0&gt;P). سلامت روان نقش واسطه ای در رابطه بین هوش هیجانی، هوش اخلاقی، هوش موفق و هوش فرهنگی با رضایت از زندگی داشت (01/0&gt;P).</p> <p style="direction: rtl;"><strong>نتیجه گیری</strong>: مطالعه نشان داد که با افزایش هوش هیجانی، هوش اخلاقی، هوش موفق و هوش فرهنگی، میزان رضایت از زندگی افزایش یافت. با افزایش هوش هیجانی، هوش اخلاقی، هوش موفق و هوش فرهنگی، وضعیت سلامت روان بهبود یافت. همچنین با بهبود سلامت روان، رضایت از زندگی افزایش یافت. سلامت روان در رابطه بین هوش هیجانی، هوش اخلاقی، هوش موفق و هوش فرهنگی و رضایت از زندگی نقش واسطه ای داشت، به این صورت که با اثر مستقیم هوش هیجانی، هوش اخلاقی، هوش موفق و هوش فرهنگی بر سلامت روان، رضایت از زندگی افزایش یافت. </p> حسین حدادی مقدم شهنام ابوالقاسمی طاهر تیزدست حق نشر 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2021-09-01 2021-09-01 8 4 1 9 10.22037/ch.v8i4.31429 مقایسه اثربخشی "درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد" و "طرحواره درمانی" بر تاب‌آوری افراد مبتلا به بیماری قلب و عروق: یک مطالعه راهنما https://journals.sbmu.ac.ir/ch/index.php/ch/article/view/31463 <p><strong>زمینه و هدف:</strong> نارسایی‌های قلبی عروقی می‌تواند خصوصیات روان‌شناختی بیماران را تحت تاثیر قرار دهد و هر مداخله‌ای که بتواند وضعیت روانی آنان را تحت تاثیر قرار داده و باعث بهبود آنها شود، منجر به مقابله مطلوب‌تر آنها با بیماری خواهد شد. هدف این پژوهش، مقایسه میزان اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و طرحواره درمانی بر تاب‌آوری بیماران قلبی-عروقی بود.</p> <p><strong>روش و مواد:</strong> روش پژوهش از نوع نیمه<strong>‎</strong>آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون در قالب دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل نامعادل بود. جامعه آماری شامل تمامی بیماران قلبی-عروقی مراجعه کننده به مرکز پزشکی هسته‌ای در سال 1396 در شهر تهران بود که برای انجام معاینات تشخیصی و اسکن قلب مراجعه نمودند. نمونه‏ پژوهش با تعداد 45 نفر(15 نفر گروه آموزش درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش، 15 نفر گروه آموزش طرحواره درمانی و 15 نفر گروه کنترل) به روش نمونه<strong>‎</strong>گیری غیرتصادفی در دسترس، انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه جایگزین شدند. به منظور گردآوری داده‌های پژوهش از پرسشنامه تاب‌آوری <strong>Connor-Davidson</strong> استفاده شد. پس از اجرای پیش‎آزمون برای هر سه گروه، گروه­های آزمایش با استفاده از پروتکل درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش در 12 جلسه و پروتکل طرحواره درمانی در 10 جلسه تحت مداخله درمانی قرار گرفتند. پس از مداخله، پس‏آزمون از هر سه گروه به عمل آمد. داده ها با استفاده از ترم افزار آماری و با استفاده ز آزمون های توصیفی و تحلیل کواریانس چندمتغیری تجزیه و تحلیل شد.</p> <p><strong>یافته ها</strong>: از بین افراد شرکت کننده در مطالعه در گروه طرحواره درمانی 9 (60%) نفر زن و 6 (40%) نفر مرد، در گروه درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش 8 (53%) نفرزن و 7 (47%) نفر مرد و در گروه کنترل 5 (33%) نفر زن و 10 (67%) نفر مرد بودند. در گروه آزمایش طرحواره درمانی، نمره تاب‌آوری در پیش آزمون با میانگین (انحراف معیار) (4/20) 8/43، به (9/23) 5/58 در پس آزمون افزایش یافت (003/0=P). در گروه آزمایش درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش، نمره تاب‌آوری با میانگین (انحراف معیار) (3/20) 7/43 در پیش‌آزمون به (8/22) 5/84 در پس‌آزمون افزایش یافت (002/0=P). در گروه کنترل تغییرات معنی داری دیده نشد.</p> <p><strong>نتیجه گیری:</strong> مطالعه نشان داد که مداخلات درمانی بر افزایش تاب‌آوری بیماران قلبی تاثیرگذار بوده است اما میزان اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش در بیماران قلبی بیشتر از آموزش طرحواره درمانی بوده است. بنابراین، آموزش این مداخلات روانشناختی به عنوان یک مداخله موثر در جهت بهبود تاب‌آوری بیماران قلبی موثر و سودمند است.</p> فرزانه احمدی کورش گودرزی نورعلی فرخی مهدی روزبهانی حق نشر 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2021-10-03 2021-10-03 8 4 1 13 10.22037/ch.v8i4.31463 رابطه سبک های دلبستگی و سرمایه روان شناختی با افسردگی از طریق میانجی‌گری طرحواره های ناسازگار اولیه در افراد دچار آسیب شنوایی https://journals.sbmu.ac.ir/ch/index.php/ch/article/view/31490 <p><strong>زمینه و</strong> <strong>هدف: </strong>شنوایی یکی از مهم ترین توانایی های حسی انسان می باشد که در سازش یافتگی فرد با محیط نقش به سزایی دارد. اختلال در این حس می تواند برای فرد، مشکلات مهمی از جمله مشکلات روانشناختی به همراه داشته باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه بین سبک های دلبستگی و سرمایه روان شناختی با افسردگی افراد آسیب دیده شنوایی، با <br>میانجی گری طرحواره های ناسازگار اولیه انجام شد.</p> <p><strong>روش و مواد: </strong>پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعۀ آماري این پژوهش، افراد آسیب دیده شنوایی دارای پرونده فعال در کانون ناشنوایان شهر رشت تحت پوشش سازمان بهزیستی استان گیلان به تعداد 1466 نفر بودند که از بین آنها 305 نفر، با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه سرمایه روان‌شناختی، نسخه کوتاه پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه، پرسشنامه افسردگی Beck و مقیاس دلبستگی والدین و همسالان بودند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری با کمک نرم افزارهای SPSS-22 و Lisrel-8.80 انجام شد.</p> <p><strong>یافته ها:</strong> ضریب همبستگی طرحواره ای ناسازگار اولیه با افسردگی 784/0 بود (784/0=r) یعنی با افزایش طرحواره های ناسازگار اولیه با میانگین (انحراف معیار) (46/0) 15/3، میزان افسردگی با میانگین (انحراف معیار) 54/2 (55/0) افزایش می یابد (01/0&gt;P). ضریب همبستگی سبک های دلبستگی با افسردگی 322/0- بود (322/0-=r) یعنی با افزایش سبک های دلبستگی با میانگین (انحراف معیار) (40/0) 75/2، میزان افسردگی با میانگین (انحراف معیار) (55/0) 54/2 کاهش می یابد (01/0&gt;P). ضریب همبستگی سرمایه روان‌شناختی با افسردگی 415/0- بود (415/0-=r) یعنی با افزایش سرمایه روان‌شناختی با میانگین (انحراف معیار) (88/0) 49/2، میزان افسردگی با میانگین (انحراف معیار) (55/0) 54/2 کاهش می یابد (01/0&gt;P). همچنین یافته ها نشان داد که اثر مستقیم سبک های دلبستگی با افسردگی 38/0- می باشد. اثر غیرمستقیم در صورت وجود متغیر میانجی طرحواره های ناسازگار اولیه، 538/0- است. همچنین، اثر مستقیم سرمایه روان شناختی با افسردگی، 41/0- می باشد. اثر غیرمستقیم در صورت وجود متغیر میانجی طرحواره های ناسازگار اولیه، 71/0- است. با کاهش نمره طرحواره های ناسازگار، تأثیر سبک های دلبستگی و سرمایه های روان شناختی در کاهش افسردگی بیشتر شد.</p> <p><strong>نتیجه گیری:</strong> مطالعه نشان داد با افزایش سبک های دلبستگی و سرمایه روان‌شناختی میزان افسردگی کاهش یافت و <br>طرحواره های ناسازگار در رابطه بین سبک های دلبستگی و سرمایه روان‌شناختی با افسردگی&nbsp; نقش واسطه ای داشت و موجب افزایش این اثر شد.&nbsp;</p> منصور نظری چافجیری شهنام ابوالقاسمی محمدرضا زربخش بحری حق نشر 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2021-10-10 2021-10-10 8 4 10.22037/ch.v8i4.31490