سلامت اجتماعی https://journals.sbmu.ac.ir/ch/index.php/ch <p style="text-align: center;"><span style="color: dark; font-family: B Nazanin; font-size: 22pt;"><strong> دارای رتبه علمی پژوهشی از کمسیون نشریات علوم پزشکی کشور </strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: dark; font-family: B Nazanin; font-size: 16pt;"><a href="https://journals.research.ac.ir/" target="_blank" rel="noopener"> کد مصوب:411</a> </span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="color: dark; font-family: B Nazanin; font-size: 14pt;">دو ماهنامه سلامت اجتماعی یک مجله علمی پژوهشی با دسترسی آزاد است که مقالات در حیطه های موضوعی اعلام شده را بعد از داوری بصورت پوشیده و تائید شورای سردبیری چاپ می کند. داوری و پاسخگویی سریع، انتشار پرسشنامه های&nbsp; استفاده شده و تهیه و انتشار خلاصه مفصل انگلیسی یا هدف افزایش رفرنس دهی در مقالات دیگر از ویژگی های مجله می باشد.</span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="color: dark; font-family: B Nazanin; font-size: 16pt;"><strong>حیطه های موضوعی:</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: dark; font-family: B Nazanin; font-size: 14pt;"> پزشکی اجتماعی، تعیین کننده های اجتماعی سلامت، سلامت عمومی، پیشگیری از عوامل خطر و بیماریها، ارتقاء سلامت، سبک زندگی سالم، تغذیه، فعالیت فیزیکی، اپیدمیولوژی، بهداشت و نظام سلامت</span></p> Publisher: Social Determinants of Health Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences fa-IR سلامت اجتماعی 2383-3033 <p dir="RTL"><strong>&nbsp;علاوه بر تائید این متن با زدن تیک در Box فایل <a href="http://ch.sbmu.ac.ir/uploads/Copy_Right_of_CHJ.pdf" target="_blank" rel="noopener">کپی رایت</a> (متن تائید و واگذاری حق مولفین) را دانلود و پس از امضاء، اسکن شده و با ایمیل دانشگاهی نویسنده مسئول به ایمیل مجله (chj@sbmu.ac.ir) ارسال شود.</strong></p> <ul> <li class="show">&nbsp;<span lang="AR-SA">این مقاله حاصل کار پژوهشی</span><span lang="AR-SA">&nbsp;</span><span lang="AR-SA">اینجانبان بوده و در انجام تحقیق و نوشتن مقاله تمام اصول اخلاقی پژوهش</span><span lang="AR-SA">&nbsp;</span><span lang="FA">و شرکت کنندگان در تحقیق</span><span lang="AR-SA">&nbsp;را رعایت کرده ایم.</span></li> <li class="show">این مقاله قبلاً در هیچ مجله ای چاپ نشده، در دست بررسی مجله دیگری قرار نداشته و بطور همزمان به مجله دیگری ارسال نشده است. تا زمانی که در دست بررسی مجله سلامت اجتماعی می باشد، به مجله دیگری ارسال نخواهد شد</li> <li class="show"><span lang="AR-SA">همه نویسندگان شرایط نویسنده بودن را داشته و حق نویسندگی افراد دیگری ضایع نشده است</span><span lang="AR-SA">&nbsp;</span><span lang="FA">و&nbsp;</span><span lang="AR-SA">هیچگونه تعارض منافع در مورد این مقاله وجود ندارد</span></li> <li class="show">تمام قسمت های مقاله را خوانده و جایگاه خود را در لیست نویسندگان تائید می نمائیم</li> <li class="show"><a href="http://ch.sbmu.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&amp;siteid=455&amp;pageid=26635" target="_blank" rel="noopener">الزامات پذیرش مقاله</a> را در سایت مجله مطالعه و مفاد آن را می پذیریم</li> <li class="show">&nbsp;لطفا فایل کپی رایت را&nbsp;<a href="http://ch.sbmu.ac.ir/uploads/Copy_Right_of_CHJ.pdf" target="_blank" rel="noopener">دانلود&nbsp;</a>کرده، پرینت کنید و با دست تکمیل، اسکن شود. دقت فرمائید که ترتیب نویسندگان با مقاله و سایت یکسان باشد</li> </ul> <p>&nbsp;</p> بررسی اثربخشی درمان شناختی‌رفتاری بر تاب‌آوری و معنای زندگی در مادران کودکان مبتلا به صرع: یک مطالعه‌ راهنما https://journals.sbmu.ac.ir/ch/index.php/ch/article/view/31706 <p><strong>زمینه و</strong> <strong>هدف: </strong>صرع یکی از شایع‌ترین اختلالات عصبی مزمن در کودکان است و مراقبت از کودکان مبتلا به صرع بسیار چالش‌برانگیز و استرس‌زا است. این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی درمان شناختی‌رفتاری بر تاب‌آوری و معنای زندگی در مادران کودکان مبتلا به صرع انجام شد.</p> <p><strong>روش و مواد: </strong>این پژوهش به صورت نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون و گروه گواه با دوره پیگیری دوماهه، با مشارکت 32 نفر از مادران دارای کودک مبتلا به صرع مراجعه‌کننده به مرکز آموزشی درمانی پورسینای شهر رشت در سال 1400 انجام شد. نمونه گیری به روش نمونه‌گیری دردسترس انجام شد و مشارکت کنندگان به روش تصادفی در دو گروه درمان شناختی‌رفتاری و گروه گواه (هر گروه 16 نفر) قرار گرفتند. برای گروه مداخله، درمان شناختی‌رفتاری Beck به مدت 10 جلسه اجرا شد. داده ها با استفاده از پرسشنامۀ تاب‌آوری Conner &amp; Davidson و پرسشنامه معنا در زندگی Steger و همکاران جمع آوری و با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌‌گیری مکرر و آزمون بنفرونی توسط نرم‌افزار SPSS-26 تحلیل شدند.</p> <p><strong>یافته ها:</strong> در گروه آزمایش میانگین (انحراف معیار) تاب آوری از 75/42 (3/8) 8/42 در پیش آزمون به (1/5) 3/64 در پس‌آزمون و (6/3) 9/63 در پیگیری (001/0P&lt;) و معنای زندگی از (3/2) 3/32در پیش آزمون به (8/1) 3/54 در پس‌آزمون و (8/1) 5/55 در پیگیری (001/0P&lt;) افزایش یافتند. در گروه گواه تغییر معناداری مشاهده نشد.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> مطالعه نشان داد درمان شناختی‌رفتاری موجب افزایش تاب‌آوری و معنای زندگی در مادران دارای کودکان مبتلا به صرع می شود.</p> ژیلا نقوی جواد عینی پور بهمن اکبری حق نشر 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-05-04 2023-05-04 10 2 1 12 10.22037/ch.v10i2.31706