1.
صافیمح, ترکمن نژادش, عرشیش. میزان رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن در کارکنان مرکز بهداشت شمال تهران در سال 1392. سلامت اجتماعی [اینترنت]. 3 مارس 2016 [ارجاع شده 5 فوریه 2023];2(1):64-1. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/ch/index.php/ch/article/view/9115