1.
نقوی ژ, عینی پور ج, اکبری ب. بررسی اثربخشی درمان شناختی‌رفتاری بر تاب‌آوری و معنای زندگی در مادران کودکان مبتلا به صرع: یک مطالعه‌ راهنما. سلامت اجتماعی [اینترنت]. 4 می 2023 [ارجاع شده 13 آوریل 2024];10(2):1-12. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/ch/index.php/ch/article/view/31706