1.
عنبری ا, اکبری ب, صادقی ع, مافی م. روابط ساختاری کارکرد خانواده و رفتارهای ‌پرخطر نوجوانان با نقش واسطه‌ای عوامل فردی‌‌روانشناختی. سلامت اجتماعی [اینترنت]. 11 آوریل 2023 [ارجاع شده 13 آوریل 2024];10(1):15-27. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/ch/index.php/ch/article/view/31698