1.
قائدی ا, طباطبائی ح. مقایسه هشت هفته تمرینات زنجیره حرکتی باز و بسته بر قدرت و دامنه حرکتی دختران مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی: یک مطالعه راهنما. سلامت اجتماعی [اینترنت]. 17 ژانویه 2023 [ارجاع شده 13 جولای 2024];9(5):1-9. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/ch/index.php/ch/article/view/31520