1.
فرزدی ه, حیدرئی ع, مرادی منش ف, نادری ف. اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ درﻣﺎن روان ﭘﻮﻳﺸﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﺮ ﺷﺪت ﻋﻼﺋﻢ و ادراك ﺑﻴﻤﺎرى در ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﻨﺪروم روده ﺗﺤﺮﻳﻚ ﭘﺬﻳﺮ: یک مطالعه راهنما. سلامت اجتماعی [اینترنت]. 18 می 2021 [ارجاع شده 21 ژوئن 2024];8(2):221-3. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/ch/index.php/ch/article/view/31425