1.
قاسمیا, مسچیف, اصغرپورم, سوداگرش. اثربخشی تحریک الکتریکی جدار جمجمه با جریان مستقیم بر طرحواره های ناسازگار اولیه زنان مبتلا به چاقی. سلامت اجتماعی [اینترنت]. 11 دسامبر 2021 [ارجاع شده 4 جولای 2022];8(4):55-8. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/ch/index.php/ch/article/view/31300