1.
صادق نیاگ, زربخش بحریم, قربان شیرودیش. اثربخشی آموزش مبانی نظریه انتخاب بر خودتمایزیافتگی، خودگسستگی و قربانی قلدری شدن در نوجوانان دبیرستانی. سلامت اجتماعی [اینترنت]. 14 دسامبر 2021 [ارجاع شده 4 جولای 2022];8(4):81-. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/ch/index.php/ch/article/view/31256