1.
بوستانی کاشانیا, خدابخشی کولاییآ, داوودیح, حیدریح. اثربخشی الگوی روایت درمانی بر مهارت های ارتباطی، ابرازگری هیجانی و همدلی در دختران و پسران آماده ازدواج. سلامت اجتماعی [اینترنت]. 18 می 2021 [ارجاع شده 8 ژوئن 2023];8(2):232-46. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/ch/index.php/ch/article/view/28959