1.
سیدحمزه ش, دماری ب. مدل مفهومي امنيت غذا و تغذيه در ايران. سلامت اجتماعی [اینترنت]. 7 ژوئن 2017 [ارجاع شده 18 ژوئن 2024];4(3):223-32. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/ch/index.php/ch/article/view/15555