1.
زر ع, کران خسروی پ, احمدی ما. شيوع چاقی و اضافه وزن در دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشکی شیراز و ارتباط آن با عوامل آمادگی جسمانی. سلامت اجتماعی [اینترنت]. 12 مارس 2017 [ارجاع شده 2 مارس 2024];4(2):79-8. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/ch/index.php/ch/article/view/15343