1.
زارع المشیری م, صابر س. پیش‎بینی مهارت های ارتباطی بر اساس جو روانی– اجتماعی کلاس و اضطراب اجتماعی در دانش‎آموزان دوره متوسطه. سلامت اجتماعی [اینترنت]. 29 آوریل 2017 [ارجاع شده 2 مارس 2024];4(2):127-36. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/ch/index.php/ch/article/view/14949