1.
خراسانی ف, شعبانی ز. مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه، راهبرد های مقابله ای و بلوغ عاطفی در دانشجویان با نشانگان آسیب عاطفی و بدون نشانگان آسیب عاطفی. سلامت اجتماعی [اینترنت]. 2 می 2017 [ارجاع شده 2 مارس 2024];4(2):137-46. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/ch/index.php/ch/article/view/14380