1.
بنفشه افشانس, جنیدی جعفریا, اسرافیلیع, رضایی کلانتریر. روش سالم سازی پساب های صنعتی با حذف کروم شش ظرفیتی. سلامت اجتماعی [اینترنت]. 23 اکتبر 2016 [ارجاع شده 2 جولای 2022];3(3):219-27. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/ch/index.php/ch/article/view/13683