1.
زمان خانیف, عباچی زادهک, امیدنیاس, ابدیع, حیدرنیام. تحلیل وضعیت سلامت اجتماعی در استانهای کشور جمهوری اسلامی ایران. سلامت اجتماعی [اینترنت]. 4 سپتامبر 2016 [ارجاع شده 2 جولای 2022];3(3):181-9. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/ch/index.php/ch/article/view/13196