1.
بهرامیس, راجیم, بهرامین. دیدگاه مادران باردار در زمینه کارایی کلاسهای آموزشی دوران بارداری بر آمادگی برای زایمان طبیعی، دوران پس از زایمان و شیردهی. سلامت اجتماعی [اینترنت]. 24 دسامبر 2016 [ارجاع شده 9 ژوئن 2023];3(3):248-55. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/ch/index.php/ch/article/view/13067