1.
کیهانف, صابرس. پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس باورهای جنسیتی و سبک های تفکر زنان متأهل شهر تهران. سلامت اجتماعی [اینترنت]. 25 سپتامبر 2016 [ارجاع شده 2 جولای 2022];3(3):200-1. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/ch/index.php/ch/article/view/12971