1.
سروستانی ع, سید علی تبار سه, بامداد س, حبیبی عسگرآباد م, سعیدی ط. سوء مصرف شیشه و تریاک: مقایسه رضایت زناشویی و اضطراب. سلامت اجتماعی [اینترنت]. 13 فوریه 2017 [ارجاع شده 25 می 2024];4(1):15-23. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/ch/index.php/ch/article/view/11745