1.
محمدعلی پورز, سید علی تبارسه, بامدادس, زاده محمدیع, اعتصامیمس. ساخت و هنجار یابی مقیاس تجارب معنوی (SES). سلامت اجتماعی [اینترنت]. 8 آگوست 2016 [ارجاع شده 2 جولای 2022];3(3):190-9. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/ch/index.php/ch/article/view/11717