1.
سید علی تبار سه, حمیدی ر, قنبری س, زاده محمدی ع, حبیبی عسگرآباد م. رضایت زناشویی و جنسی در گروهی از مردان متأهل شهر تهران. سلامت اجتماعی [اینترنت]. 18 ژوئن 2016 [ارجاع شده 13 آوریل 2024];3(2):119-26. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/ch/index.php/ch/article/view/11535