ایزدآبادی بهروز, اکبری بهمن, و مقتدر لیلا. “روایی بستة آموزشی مبتنی بر رویکردهای مصاحبه انگیزشی و ذهنی سازی در مورد اجتناب تجربه‌ای و حس عاملیت دانش‌آموزان با ترومای کودکی”. سلامت اجتماعی 10, no. 4 (آوریل 15, 2024): 30–41. دسترسی ژوئن 21, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/ch/index.php/ch/article/view/31734.