عنبری اکبر, اکبری بهمن, صادقی عباس, و مافی مهوش. “روابط ساختاری کارکرد خانواده و رفتارهای ‌پرخطر نوجوانان با نقش واسطه‌ای عوامل فردی‌‌روانشناختی”. سلامت اجتماعی 10, no. 1 (آوریل 11, 2023): 15–27. دسترسی آوریل 16, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/ch/index.php/ch/article/view/31698.