فرزدی هادی, حیدرئی علیرضا, مرادی منش فردین, و نادری فرح. “اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ درﻣﺎن روان ﭘﻮﻳﺸﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﺮ ﺷﺪت ﻋﻼﺋﻢ و ادراك ﺑﻴﻤﺎرى در ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﻨﺪروم روده ﺗﺤﺮﻳﻚ ﭘﺬﻳﺮ: یک مطالعه راهنما”. سلامت اجتماعی 8, no. 2 (می 18, 2021): 221–231. دسترسی ژوئن 21, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/ch/index.php/ch/article/view/31425.