صادق نیاگلنار, زربخش بحریمحمدرضا, و قربان شیرودیشهره. “اثربخشی آموزش مبانی نظریه انتخاب بر خودتمایزیافتگی، خودگسستگی و قربانی قلدری شدن در نوجوانان دبیرستانی”. سلامت اجتماعی 8, no. 4 (دسامبر 14, 2021): 81-91. دسترسی جولای 4, 2022. https://journals.sbmu.ac.ir/ch/index.php/ch/article/view/31256.