بوستانی کاشانیامیرعباس, خدابخشی کولاییآناهیتا, داوودیحسین, و حیدریحسن. “اثربخشی الگوی روایت درمانی بر مهارت های ارتباطی، ابرازگری هیجانی و همدلی در دختران و پسران آماده ازدواج”. سلامت اجتماعی 8, no. 2 (می 18, 2021): 232-246. دسترسی ژوئن 8, 2023. https://journals.sbmu.ac.ir/ch/index.php/ch/article/view/28959.