سیدحمزهشیرین, و دماریبهزاد. “مدل مفهومي امنيت غذا و تغذيه در ايران”. فصلنامه علمی پژوهشی سلامت اجتماعی 4, no. 3 (ژوئن 7, 2017): 223-232. دسترسی اکتبر 19, 2021. https://journals.sbmu.ac.ir/ch/index.php/ch/article/view/15555.