زر عبدالصالح, کران خسروی پروانه, و احمدی محمد امین. “شيوع چاقی و اضافه وزن در دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشکی شیراز و ارتباط آن با عوامل آمادگی جسمانی”. سلامت اجتماعی 4, no. 2 (مارس 12, 2017): 79–89. دسترسی ژوئن 24, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/ch/index.php/ch/article/view/15343.