زارع المشیری مریم, و صابر سوسن. “پیش‎بینی مهارت های ارتباطی بر اساس جو روانی– اجتماعی کلاس و اضطراب اجتماعی در دانش‎آموزان دوره متوسطه”. سلامت اجتماعی 4, no. 2 (آوریل 29, 2017): 127–136. دسترسی مارس 2, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/ch/index.php/ch/article/view/14949.