خراسانی فاطمه, و شعبانی زهرا. “مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه، راهبرد های مقابله ای و بلوغ عاطفی در دانشجویان با نشانگان آسیب عاطفی و بدون نشانگان آسیب عاطفی”. سلامت اجتماعی 4, no. 2 (می 2, 2017): 137–146. دسترسی مارس 2, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/ch/index.php/ch/article/view/14380.