بنفشه افشانسارا, جنیدی جعفریاحمد, اسرافیلیعلی, و رضایی کلانتریروشنک. “روش سالم سازی پساب های صنعتی با حذف کروم شش ظرفیتی”. سلامت اجتماعی 3, no. 3 (اکتبر 23, 2016): 219-227. دسترسی جولای 4, 2022. https://journals.sbmu.ac.ir/ch/index.php/ch/article/view/13683.