ایمانیسعید, زارعمریم, آقا یوسفیعلیرضا, زارعحسین, و شقاقیفرهاد. “تغییرات زیستی ناشی از ناهماهنگی شناختی بر اساس شخصیت و سبک‌های تصمیم‌گیری”. سلامت اجتماعی 3, no. 3 (سپتامبر 29, 2016): 211-218. دسترسی جولای 4, 2022. https://journals.sbmu.ac.ir/ch/index.php/ch/article/view/12979.