کیهانفیروزه, و صابرسوسن. “پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس باورهای جنسیتی و سبک های تفکر زنان متأهل شهر تهران”. سلامت اجتماعی 3, no. 3 (سپتامبر 25, 2016): 200-210. دسترسی ژوئن 3, 2023. https://journals.sbmu.ac.ir/ch/index.php/ch/article/view/12971.