جبرائیلی هاشم, حسنی جعفر, و حبیبی عسگرآباد مجتبی. “نقش تعدیل کننده وظیفه شناسی در رابطه با اثر وضعیت اجتماعی- اقتصادی، نوروز گرایی، برون گرایی، گشودگی به تجربه و پذیرا بودن بر مصرف مواد، الکل و دخانیات”. سلامت اجتماعی 4, no. 2 (مارس 15, 2017): 99–109. دسترسی جولای 14, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/ch/index.php/ch/article/view/11935.