محمدعلی پورزینب, سید علی تبارسید هادی, بامدادسارا, زاده محمدیعلی, و اعتصامیمائده سادات. “ساخت و هنجار یابی مقیاس تجارب معنوی (SES)”. سلامت اجتماعی 3, no. 3 (آگوست 8, 2016): 190-199. دسترسی جولای 2, 2022. https://journals.sbmu.ac.ir/ch/index.php/ch/article/view/11717.