سید علی تبار سید هادی, حمیدی رویا, قنبری سعید, زاده محمدی علی, و حبیبی عسگرآباد مجتبی. “رضایت زناشویی و جنسی در گروهی از مردان متأهل شهر تهران”. سلامت اجتماعی 3, no. 2 (ژوئن 18, 2016): 119–126. دسترسی آوریل 13, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/ch/index.php/ch/article/view/11535.