صافی م. ح., ترکمن نژاد ش., و عرشی ش. “میزان رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن در کارکنان مرکز بهداشت شمال تهران در سال 1392”. سلامت اجتماعی, ج 2, ش 1, مارس 2016, صص 64-71, doi:10.22037/ch.v2i1.9115.