محبی م., و نویدی مقدم م. “اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش اضطراب کرونا و استرس شغلی پرستاران”. سلامت اجتماعی, ج 10, ش 3, جولای 2023, صص 51-62, doi:10.22037/ch.v10i3.31709.