نقوی ژ., عینی پور ج., و اکبری ب. “بررسی اثربخشی درمان شناختی‌رفتاری بر تاب‌آوری و معنای زندگی در مادران کودکان مبتلا به صرع: یک مطالعه‌ راهنما”. سلامت اجتماعی, ج 10, ش 2, می 2023, صص 1-12, doi:10.22037/ch.v10i2.31706.