عنبری ا., اکبری ب., صادقی ع., و مافی م. “روابط ساختاری کارکرد خانواده و رفتارهای ‌پرخطر نوجوانان با نقش واسطه‌ای عوامل فردی‌‌روانشناختی”. سلامت اجتماعی, ج 10, ش 1, آوریل 2023, صص 15-27, doi:10.22037/ch.v10i1.31698.