قائدی ا., و طباطبائی ح. “مقایسه هشت هفته تمرینات زنجیره حرکتی باز و بسته بر قدرت و دامنه حرکتی دختران مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی: یک مطالعه راهنما”. سلامت اجتماعی, ج 9, ش 5, ژانویه 2023, صص 1-9, doi:10.22037/ch.v9i5.31520.