نظری چافجیریم., ابوالقاسمیش., و زربخش بحریم. “رابطه سبک های دلبستگی و سرمایه روان شناختی با افسردگی از طریق میانجی‌گری طرحواره های ناسازگار اولیه در افراد دچار آسیب شنوایی”. دوماهنامه علمی پژوهشی سلامت اجتماعی, ج 8, ش 4, اکتبر 2021, صص 30-42, doi:10.22037/ch.v8i4.31490.