حدادی مقدمح., ابوالقاسمیش., و تیزدستط. “رابطه هوش هیجانی، هوش موفق، هوش اخلاقی، هوش فرهنگی و رضایت از زندگی با میانجی گری سلامت روان”. سلامت اجتماعی, ج 8, ش 4, سپتامبر 2021, صص 1-16, doi:10.22037/ch.v8i4.31429.