بوستانی کاشانیا., خدابخشی کولاییآ., داوودیح., و حیدریح. “اثربخشی الگوی روایت درمانی بر مهارت های ارتباطی، ابرازگری هیجانی و همدلی در دختران و پسران آماده ازدواج”. سلامت اجتماعی, ج 8, ش 2, می 2021, صص 232-46, doi:10.22037/ch.v8i2.28959.