محمدزاده ابراهیمیع., و رحیمی پردنجانیط. “رابطه تعاملی عوامل استرس زا و مقابله شناختی ناسازگارانه در پیش بینی نشانه-های افسردگی”. سلامت اجتماعی, ج 5, ش 3, سپتامبر 2018, صص 263-72, doi:10.22037/ch.v5i3.18468.