کاظمی س. “کودکان کار: در جهانی که هرگز نساخته‌اند!”. سلامت اجتماعی, ج 4, ش 2, آوریل 2017, صص 76-78, doi:10.22037/ch.v4i2.16808.