شریعت س., و منشئی غ. “الگوی پيش بيني خشونت هاي خانگي عليه زنان بر اساس رگه هاي شخصيتي و سابقه كودك آزاري همسران در شهر اصفهان”. سلامت اجتماعی, ج 4, ش 2, مارس 2017, صص 90-98, doi:10.22037/ch.v4i2.15672.